Atenció personalitzada i seguiment

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones - CIRD

Treballem com a empresa subcontractada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’assistència tècnica en la gestió i coordinació del protocol d’intervenció i circuit d’actuació en casos de violència de gènere.

Què oferim:

 • Ajudar a identificar actituds d’abús i/o violència en les relacions de parella.
 • Fomentar l’autonomia personal.
 • Recuperar la capacitat de crítica cap a les actituds violentes de la parella.
 • Proporcionar eines per a aprendre a posar límits.
 • Potenciar els recursos personals per a protegir-se i preservar els seus fills i filles.
 • Orientar en la cura i educació del seus fills i filles.

A qui l’adrecem:

A totes les dones del municipi.

Què hem assolit:

 • Establir línies bàsiques d’actuació en el treball amb les dones que pateixen o han patit violència de gènere.
 • Promoure i coordinar accions i estratègies per facilitar l’eficàcia professional en l’atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
 • Treballar de forma conjunta i coordinada per tal de millorar l’atenció cap a les dones que pateixen maltractaments.
 • Atendre a la dona d’immediat mitjançant l’agilitat que comporta la coordinació.

On treballem:

Cornellà de Llobregat

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD Viladecans

Es un recurs municipal que ofereixi resposta a les demandes provinents de les dones del municipi de Viladecans en la línia de la informació, assessorament, primera atenció i acompanyament en tots aquells aspectes relacionats amb elles.

Aquestes demandes poder estar relacionades amb la violència masclista i/o discriminació per raó de sexe com també es poden limitar a oferir informació i atenció sobre temes concrets de la vida de les dones .

Què hem assolit:

Donar un servei integral per a les dones víctimes de violència de gènere, que inclou tant accions d’atenció directa a les dones, com actuacions de consolidació i manteniment de xarxes i accions de gestió del projecte personal, que incideixen directament en els processos de recuperació i reparació de les dones que han viscut situacions de violència masclista.

A qui l’adrecem:

A les dones del municipi que tinguin demandes relacionades amb la vida de les dones i amb tot allò que tingui a veure amb la consecució de la igualtat d’oportunitats.

Què oferim:

Informació, assessorament, primera atenció i acompanyament (inscripció a cursos, informació sobre recursos del municipi, acompanyament en els processos de separació i/o divorci, peticions de derivacions a altres serveis més especialitzats i capaços de donar resposta a la demanda des de la seva individualitat o d’altre tipus.

On treballem:

Viladecans

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD Castelldefels

Duem a terme el Servei d’atencio psicologica individual,  grupal i d’urgencia del SIAD de l’Ajuntament de Castelldefels

Què hem assolit:

Donar suport i contenció emocional a les dones que es troben en situació de patir o que han patit violència masclista i/o domèstica.

A qui l’adrecem:

A les dones

Què oferim:

 • Atencio psicológica individual a dones que han estat o estan en situacio de violencia.
 • Atencio psicologica grupal, dinamitzant, gestionant i supervisant el grup d’autoestima i el grup de dones en situacio de violencia
 • Servei de Primera Acollida d’Urgència  (SPAU)- Atenció 24 hores, 365 dies a l’any.

On treballem:

Castelldefels