Caixa Proinfància

El Programa CaixaProinfància va ser impulsat l’any 2007 per la Fundació “la Caixa” com a resposta al repte de millorar les oportunitats i la inclusió dels nens, nenes i adolescents afectats per la pobresa.

El treball es va a construir, conjuntament amb les entitats coordinadores de les xarxes locals, per tal de millorar l’acció socioeducativa que va culminar amb el Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat.

El servei d’Atenció Psicopedagògica compta amb la col·laboració del programa CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa” des de l’any 2009 com entitat prestadora per a diferents recursos; Avaluació i Atenció psicoterapèutica personalitzada i familiar, Reforços educatius, Logopedia, Psicomotricitat i Tallers educatius familiars. En tots aquest anys ha atès al voltant de 100 infants cada any i les seves famílies.

El programa ha estat ubicat en els territoris d’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet com entitat prestadora i/o referent.

En el Programa CaixaProinfància la intervenció es fa en xarxa, de tal manera que la proposta d’intervenció es realitza tenint en compte a tots els agents implicats i que treballen amb el nucli familiar. Així doncs, la derivació de famílies per la intervenció s’ha donat progressivament, i s’ha anat valorant conjuntament la proposta més idònia d’intervenció juntament amb Serveis Socials fonamentalment.

REFORÇ EDUCATIU INDIVIDUALITZAT

Què oferim:

Atenció individualitzada o en parelles del mateix o similar nivell escolar, on es dona reforç de les assignatures on l’infant o jove té més dificultats i es treballen eines per a millorar la planificació i els hàbits d’estudi. L’acció contempla:

 • Personalització del servei i adaptació al ritme i a les necessitats individuals.
 • Coordinacions amb els tutor o tutora de l’escola o institut.
 • Seguiment i traspàs de l’evolució feta per l’infant o jove en atenció.

A qui l’adrecem:

Alumnes d’educació primària i secundària amb necessitats educatives especials o amb dificultats en les diferents matèries escolars.

Què hem assolit:

Des que es va iniciar aquesta acció l’any 2009 s’han pogut reforçar continguts escolars i treballar les tècniques de planificació i d’estudi amb infants i joves. El nombre d’atencions s’ha anat incrementant de manera significativa any rere any.

L’ alumnat atès ha millorat les seves possibilitats d’èxit escolar, les seves competències, els seus hàbits d’estudi i/o ha incrementat la seva adquisició de coneixements acadèmics. Fan una valoració positiva del seu pas per l’activitat.

 

Slider SEFOR

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Què hem assolit:

L’acció d’atenció psicològica a nivell individual es porta a terme des de l’any 2009. En aquest temps s’han pogut atendre a un nombre creixent d’infants, joves i les seves famílies.

De totes les persones ateses en aquest àmbit psicològic un alt percentatge valora positivament l’atenció rebuda i el seu pas pel servei.

A qui l’adrecem:

Infants i joves, i les seves famílies, que presenten situacions de malestar amb el seu entorn més proper: família, amistats, escola, treball, espais lúdics, etc.

Què oferim:

Espai individualitzat amb professionals especialitzats que tracten les necessitats i particularitats personals i familiars.

Espai d’escolta i tractament dels malestars i patiments propis de la infància i l’adolescència, a partir de la particularitat de l’infant o jove.

Atenem les manifestacions simptomàtiques que dificulten la relació amb els aprenentatges i amb els altres (família, iguals, escola) i que són font d’angoixa i patiment en el nen o adolescent.

On treballem:

 • L’Hospitalet de Llobregat
 • Cornellà de Llobregat
 • El Prat de Llobregat

LOGOPÈDIA

Què hem assolit:

Des de 2012 s’han dut a terme accions de logopèdia amb alumnes de les escoles de la zona o derivades des del CDIAP.

Un alt percentatge de les valoracions sobre el servei que han dut a terme infants, joves o famílies o escoles han estat valoracions positives. I un bon nombre ha millorat les seves competències i possibilitats en les diferents àrees del llenguatge oral i escrit.

A qui l’adrecem:

Principalment infants amb trastorns de la de la veu, la parla o el llenguatge.

Què oferim:

Atenció individualitzada o en grups petits on es treballa:

 • Diagnòstic i tractament de les patologies del llenguatge oral, escrit i gestual.
 • Atenció a dificultats en l’àrea del llenguatge oral o escrit que afecten directament en els aprenentatges de la resta d’àrees.
 • Donem els recursos necessaris per la millora de les dificultats dels processos de la parla, de la veu i del llenguatge en tractaments individuals adequats a cada situació.
 • Seguiment i avaluació dels progressos de cada infant o joves i traspàs a la família o escola.
 • Elaboració de pautes si cal per a l’infant o jove, la família i escola o institut.

On treballem:

 • L’Hospitalet de Llobregat
 • Cornellà de Llobregat
 • El Prat de Llobregat

BÉNS

Xecs bescanviables en establiments autorizats per béns d’alimentació, higiene infantil, equipament escolar i ulleres.

FUNCIONS

 • Millora de les condicions educatives, sanitàries i d’higiene infantil.
 • Desenvolupament d’hàbits d’alimentació saludables.
 • Provisió de béns necessaris com ara ulleres o audiòfons.
 • Provisió de material escolar bàsic necessari.

ACTIVITATS

 • Suport per a l’alimentació i la higiene infantils. Consta d’una ajuda d’alimentació i higiene adreçada a la primera infància per a famílies amb fills d’entre 0 i 3 anys. S’entenen com a accions complementàries que ajuden a fixar els compromisos de millora i ampliació d’oportunitats socioeducatives dels nens i les nenes marcades en el pla de treball.
 • Ajudes per a ulleres i manteniment d’audiòfons. Consta d’una ajuda per proveir d’ulleres o audiòfons els nens i nenes que els necessiten, i també per fer-ne el manteniment, corresponent. S’entenen com a accions complementàries que contribueixen a fixar els compromisos de millora i ampliació d’oportunitats socioeducatives dels nens i les nenes marcades en el pla de treball.
 • Equipament escolar. Ajudes individuals per a l’adquisició d’equipament escolar en famílies que no el poden adquirir a causa de la seva situació econòmica. L’accés a aquesta ajuda es justifica com a estratègia de suport educatiu a famílies en procés, i té com a objectiu principal afavorir l’escolarització normalitzada dels nens i les nenes i augmentar el compromís/ implicació dels pares i les mares en l’educació dels fills i les filles.