Serveis per a Dones i LGBTI+ a Viladecans

Servei d’Atenció Integral – SAI

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD

Servei d’Orientació – ACOLLIM


1

SAI

Servei d’Atenció Integral LGBTI+

Som empresa subcontractada pel  Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.
Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament per donar suport en el desplegament de les polítiques d’igualtat de gènere i polítiques LGTBI+

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Suport tècnic pel desenvolupament del III Pla local per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI+, (2017-2021) com a eina de treball estratègica per aplicar la transversalitat de gènere al conjunt de polítiques municipals, així com avançar en la interseccionalitat i defensar els drets del col·lectiu LGTBI+

Què hem assolit:

 • Participar en la implementació i avaluació continua del III Pla Local per la Igualtat de Gènere i els Drets del col·lectiu LGTBI (2017-2021) en coordinació amb les diferents àrees d’Intervenció, els i les agents socials i els organismes implicats en el seu desenvolupament.
 • Col·laborar en el desplegament de les competències municipals recollides a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i específicament en el disseny del Servei d’Atenció Integral (SAI).
 • Realitzar l’atenció al futur SAI: atendre a les persones que es dirigeixin al servei, donar informació sobre temàtica LGBTI, atendre consultes, incidències i denúncies, assessorar i fer un seguiment dels diferents casos.
 • Dissenyar i impulsar estratègies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les diverses àrees i àmbits d’acció municipal.
 • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere.
 • Dissenyar i implementar estratègies que garantitzin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència.
 • Col·laborar en el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions positives per la igualtat d’oportunitats.

Adreçat a:

 • A la població del municipi.

Què oferim:

 • Informació, assessorament, primera atenció i acompanyament (inscripció a cursos, informació sobre recursos del municipi, acompanyament en els processos de separació i/o divorci, peticions de derivacions a altres serveis més especialitzats i capaços de donar resposta a la demanda des de la seva individualitat o d’altre tipus.

Què hem assolit:

 • Donar un servei integral per a les dones víctimes de violència de gènere, que inclou tant accions d’atenció directa a les dones, com actuacions de consolidació i manteniment de xarxes i accions de gestió del projecte personal, que incideixen directament en els processos de recuperació i reparació de les dones que han viscut situacions de violència masclista.

Adreçat a:

 • Dones del municipi que tinguin demandes relacionades amb la vida de les dones i amb tot allò que tingui a veure amb la consecució de la igualtat d’oportunitats.


2

SIAD

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Recurs municipal que ofereix resposta a les demandes provinents de les dones del municipi de Viladecans en la línia de la informació, assessorament, primera atenció i acompanyament en tots aquells aspectes relacionats amb elles.

Aquestes demandes poder estar relacionades amb la violència masclista i/o discriminació per raó de sexe com també es poden limitar a oferir informació i atenció sobre temes concrets de la vida de les dones .

Ens pots trobar aquí


3

ACOLLIM

Servei d’Orientació

Servei d’orientació jurídica i inserció laboral per a dones immigrades i vulnerables, subvencionat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Què oferim:

 • Acollida i atenció per avaluar i valorar la situació personal i legal de les dones.
 • Atenció legal a les dones en l’àmbit de migració.
 • Orientació i inserció laboral.

Què hem assolit:

 • Donar suport legal mitjançant l’acompanyament d’una advocada especialista en migració/estrangeria.
 • Millorar el grau d’ocupabilitat, proporcionant eines que els permetin avançar en el processos d’inserció.
 • Augmentar la seva autonomia envers la recerca de feina, donant a conèixer els recursos que tenen al seu abast.

Adreçat a:

 • Dones en situació administrativa irregular que siguin ciutadanes del municipi.