Servei de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats (SAI)

Som empresa subcontractada pel  Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.
Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Viladecans per donar suport en el desplegament de les polítiques d’igualtat de gènere i polítiques LGTBI

Què oferim:

Suport tècnic pel desenvolupament del III Pla local per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI, (2017-2021) com a eina de treball estratègica per aplicar la transversalitat de gènere al conjunt de polítiques municipals, així com avançar en la interseccionalitat i defensar els drets del col·lectiu LGTBI.

A qui l’adrecem:

A la ciutadania del municipi.

Què hem assolit:

  • Participar en la implementació i avaluació continua del III Pla Local per la Igualtat de Gènere i els Drets del col·lectiu LGTBI (2017-2021) en coordinació amb les diferents àrees d’Intervenció, els i les agents socials i els organismes implicats en el seu desenvolupament.

 

  • Col·laborar en el desplegament de les competències municipals recollides a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i específicament en el disseny del Servei d’Atenció Integral (SAI).

 

  • Realitzar l’atenció al futur SAI: atendre a les persones que es dirigeixin al servei, donar informació sobre temàtica LGBTI, atendre consultes, incidències i denúncies, assessorar i fer un seguiment dels diferents casos.

 

  • Dissenyar i impulsar estratègies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les diverses àrees i àmbits d’acció municipal.

 

  • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere.

 

  • Dissenyar i implementar estratègies que garantitzin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència.

 

  • Col·laborar en el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions positives per la igualtat d’oportunitats.

On treballem:

Viladecans