Atenció en grups reduïts per a alumnat de primària i secundària

Tallers d’estudi assistit

Oferim:

 • Consisteixen en la realització d’activitats fora de l’horari lectiu (extraescolars) de suport a la tasca escolar en itineraris educatius acompanyats i amb una estreta coordinació amb els tutors/es escolars.
 • Un treball en xarxa millor articulat entre centre i família, podent donar suport a uns i altres en relació a aquells casos proposats des d’aquesta vessant socioeducativa. Fent més responsables a uns i a altres d’aquests alumnes, possibilitant una major igualtat d’oportunitats.

Eixos del Programa:

 • AUTONOMIA: Organització de l’estudi i la tasca escolar (agenda, temps) , planificació i hàbits de treball
 • SOCIALITZACIÓ: Acompanyament i millora de les relacions del grup, vinculació amb el context escolar, acostament i ús de l’entorn proper.
 • APRENENTATGES: Acompanyament i reforç a l’aprenentatge, enfortiment de les competències bàsiques.

Adreçat a:

 • Els Tallers d’Estudi Assistit són una activitat educativa que s’emmarquen dins el Pla Educatiu d’Entorn finançat per l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat.
 • Els TEA estant destinats a alumnes que a casa no disposen de bones condicions per fer una correcta escolarització, amb dificultats per a la realització de la tasca escolar o d’una mínima organització que els permeti seguir el ritme acadèmic. L’acció va més enllà de les classes de repàs, consisteix en un acompanyament educatiu de l’alumne, potenciant l’acció de l’escola, i evitant que estigui al carrer moltes hores i en pugui destinar algunes a la tasca escolar.

Hem assolit:

 • El grup amb el que s’ha treballat ha estat l’alumnat escollit pel centre de referència de primària o secundària. Qualsevol canvi o dificultat ha estat valorat amb ells que han tingut la darrera decisió.
 • S’ha treballat amb grups d’uns 10 alumnes, escollits a criteri del centre escolar. Cada grup ha tingut 2 sessions setmanals amb un total de 3 hores setmanals de dedicació per cada grup per part del professional assignat. En cada escola i institut es feien dos grups amb la qual cosa hi havia una dedicació total de 6 hores setmanals d’atenció i gestió, a banda de si ha calgut qualsevol tipus de coordinació que s’ha intentat fer de manera continuada amb les tutories que sempre ho han facilitat i trimestralment de manera acordada per contrastar resultats acadèmics.
 • Han estat en 5 escoles i 2 instituts del barri de Collblanc, i en total s’han atès cada curs escolar al voltant de 160 alumnes.

Llocs d’actuació:

 • L’Hospitalet de Llobregat