Serveis per a Dones i LGBTI+ a Viladecans

Servei d’Atenció Integral – SAI

Servei d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD

Programa de Prevenció de Desigualtats de Gènere i LGTBIfòbia

Punt d’Afectivitat per a joves – Punt Afectes

Servei d’Orientació – ACOLLIM


1

SAI

Servei d’Atenció Integral LGBTI+

Servei de Suport Tècnic per al desenvolupament de les Polítiques d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ de l’Ajuntament de Viladecans, inclosa la prestació del Servei d’Atenció Integral del col·lectiu LGTBI+

Ens pots trobar aquí

Què oferim:

 • Informació i orientació sobre temàtica LGTBI+, recursos especialitzats i/o tràmits burocràtics relacionats amb l’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
 • Primera atenció, acompanyament i seguiment a les persones del col·lectiu LGTBI+ i al seu entorn.
 • Intervenció i atenció psicosocial davant discriminacions i/o violències LGTBIfòbiques.
 • Suport tècnic pel desenvolupament del IV Pla local per l’Igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI+.

Què hem assolit:

 • Participar en la implementació i avaluació continua del III Pla Local per la Igualtat de Gènere i els Drets del col·lectiu LGTBI (2017-2021) en coordinació amb les diferents àrees d’Intervenció, els i les agents socials i els organismes implicats en el seu desenvolupament.
 • Col·laborar en el desplegament de les competències municipals recollides a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i específicament en el disseny del Servei d’Atenció Integral (SAI).
 • Realitzar l’atenció al futur SAI: atendre a les persones que es dirigeixin al servei, donar informació sobre temàtica LGBTI, atendre consultes, incidències i denúncies, assessorar i fer un seguiment dels diferents casos.
 • Dissenyar i impulsar estratègies per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les diverses àrees i àmbits d’acció municipal.
 • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere.
 • Dissenyar i implementar estratègies que garantitzin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència.
 • Col·laborar en el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions positives per la igualtat d’oportunitats.

Adreçat a:

 • Persones del col·lectiu LGBTI+ que hagin patit o estiguin en risc de dicriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Professionals dels diferents àmbits pùblics, famílies i ciutadania en general del municipi.

Què oferim:

 • Informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones en els àmbits laboral, social, personal i familiar, fent especial incidència en la detecció de la violència masclista i establint mecanismes d’informació i derivació als serveis especialitzats.

Què hem assolit:

 • Donar un servei integral per a les dones víctimes de violència de gènere, que inclou tant accions d’atenció directa a les dones, com actuacions de consolidació i manteniment de xarxes i accions de gestió del projecte personal, que incideixen directament en els processos de recuperació i reparació de les dones que han viscut situacions de violència masclista.

Adreçat a:

 • Dones del municipi que han patit o pateixen algun tipus d’agressió i/o discriminació per la seva condició de dona, i especialment, a les dones víctimes de violència que es troben en l’etapa inicial del seu procés de recuperació.


2

SIAD

Servei d’Informació i Atenció a les Dones

Recurs municipal que ofereix resposta a les demandes provinents de les dones del municipi de Viladecans en la línia de la informació, assessorament, primera atenció i acompanyament en tots aquells aspectes relacionats amb elles.

Aquestes demandes poder estar relacionades amb la violència masclista i/o discriminació per raó de sexe com també es poden limitar a oferir informació i atenció sobre temes concrets de la vida de les dones .

Ens pots trobar aquí


3

PREVENCIÓ

Programa de Prevenció de Desigualtats de Gènere i LGTBIfòbia

Som empresa subcontractada pel Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.
Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Viladecans per donar suport tècnic al “Programa de Prevenció: un model integral per a prevenir les desigualtats de gènere i lgtbifòbia amb infants, adolescents i joves de Viladecans”, dintre del IV Pla per la Igualtat de Gènere.

Què oferim:

 • Accions de prevenció i sensibilització davant les desigualtats i les violències sexistes, cap a les dones i les persones LGTBI+, que es puguin produir en el municipi i especialment entre el col·lectiu d’infants, adolescents i joves del municipi.
 • Suport tècnic amb l’organització de les demandes dels centres escolars de les activitats per la millora de l’èxit educatiu.
 • Potenciar l’educació en valors, la coeducació i la inclusió de la perspectiva de gènere a l’acció educativa.
 • Incloure la diversitat sexual, afectiva i de gènere i la diversitat de les famílies en l’acció educativa.
 • Dotar d’eines, recursos i estratègies al jovent de Viladecans per detectar i prevenir les desigualtats i les violències sexistes.
 • Dotar d’eines i recursos a les agents implicades en desplegar el Protocol Marc d’Abordatge de les agressions sexistes i LGTBIfòbiques als espais privats de concurrència pública de Viladecans.
 • Gestió per la difusió dels actes propis del programa de prevenció: diades commemoratives, jornades de sensibilització, etc.
 • Coordinació amb altres departaments de l’ajuntament.

Adreçat a:

 • Infants, adolescents i joves de Viladecans.

Què oferim:

 • Un espai d’acompanyament emocional i assessorament sobre les relacions afectives i sexuals per a joves des de la perspectiva de gènere.
 • Eines per establir relacions sanes i lliures de violència masclista i LGTBIfòbica.
 • Gestió i dinamització de programes en l’àmbit de la prevenció de la violència masclista.

Què hem assolit:

 • Donar suport legal mitjançant l’acompanyament d’una advocada especialista en migració/estrangeria.
 • Millorar el grau d’ocupabilitat, proporcionant eines que els permetin avançar en el processos d’inserció.
 • Augmentar la seva autonomia envers la recerca de feina, donant a conèixer els recursos que tenen al seu abast.

Adreçat a:

 • Joves d’entre 16 i 35 anys del municipi.


4

PUNT AFECTES

Punt d’Afectivitat per a joves

Som empresa subcontractada pel Servei de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats.
Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l’Ajuntament de Viladecans per donar acompanyament emocional a joves des de la perspectiva de gènere i prevenir els models relacionals masclistes, dependents i/o abusius.


5

ACOLLIM

Servei d’Orientació

Servei d’orientació jurídica i inserció laboral per a dones immigrades i vulnerables, subvencionat per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Què oferim:

 • Acollida i atenció per avaluar i valorar la situació personal i legal de les dones.
 • Atenció legal a les dones en l’àmbit de migració.
 • Orientació i inserció laboral.

Què hem assolit:

 • Donar suport legal mitjançant l’acompanyament d’una advocada especialista en migració/estrangeria.
 • Millorar el grau d’ocupabilitat, proporcionant eines que els permetin avançar en el processos d’inserció.
 • Augmentar la seva autonomia envers la recerca de feina, donant a conèixer els recursos que tenen al seu abast.

Adreçat a:

 • Dones en situació administrativa irregular que siguin ciutadanes del municipi.