Què és la formació bonificada?

La formació bonificada és un tipus de crèdit concedit a les empreses perquè inverteixin en la formació professional de les seves treballadores, amb l’objectiu d’augmentar el rendiment i competitivitat en els seus equips de treball.

Com es realitza aquest tipus de bonificació?

Totes les empreses i treballadores aporten tots els mesos una quantitat determinada a la Seguretat Social en concepte de formació. Aquesta pot ser recuperada posteriorment per a invertir-ho en la realització de cursos per a treballadores.
D’aquesta manera, les empreses tenen la possibilitat de millorar les competències de les seves treballadores sense la necessitat d’abonar un import addicional, per això els cursos de formació bonificada són una gran opció per aconseguir un augment de la productivitat.

Qui s’encarrega de coordinar la formació bonificada?

L’entitat encarregada d’impulsar i coordinar la formació bonificada per les empreses és la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Aquesta institució col·labora amb el Servicio Público de Empleo i es dedica a portar a terme l’execució de les polítiques públiques en matèria de Formació Professional relacionada amb la ocupació.

A la FUNDAE participen diverses organitzacions empresarials com CEOE o CEPYME, i també sindicats com UGT, CCOO y CIG.

Logotip Fundación Estatal

El Permís Individual de Formació (PIF)

Per a accedir a aquest tipus de bonificació, l’empresa haurà de concedir al les treballadores una autorització coneguda com Permís Individual de Formació (PIF), perquè pugui destinar una part de la jornada laboral a algun tipus d’acció formativa reconeguda amb acreditació oficial.

Mitjançant la tramitació d’aquest permís, el Sistema de Formació Professional per l’Ocupació finançarà a l’empresa els costos salarials corresponents de fins a 200 hores laborables anualment o per curs lectiu. Tanmateix, en cas que l’empresa denegués l’autorització, estarà obligada a presentar una justificació per raons organitzatives o de producció.

Característiques principals de la formació bonificada

La formació bonificada té una sèrie de característiques que cal conèixer abans de procedir amb la seva sol·licitud.

 1. Només està destinada a les treballadores d’una empresa, no per a persones autònomes o en atur.
 2. La pròpia empresa és la que s’encarrega de decidir i gestionar els cursos.
 3. L’empresa assumeix un percentatge de la financiació.
 4. La bonificació només s’aplica per als cursos presencials i online, no a distància.

Requisits per les empreses que vulguin beneficiar-se de la formació bonificada

 

 1. Estar al corrent quant a les obligacions davant l’Agència Tributària i la Seguretat Social
 2. Abonar l’import de les factures de l’acció formativa abans no es realitzi la bonificació
 3. Mantenir la documentació justificativa de la formació durant un mínim de 4 anys.
 4. Proporcionar la documentació i dades necessàries a l’entitat organitzadora perquè faci les gestions corresponents amb la Fundación Estatal Para la Formación en el Empleo (FUNDAE)

Avantatges de la formació bonificada per a les empreses

 

Totes aquelles empreses que decideixin acollir-se a la formació bonificada per les seves treballadores aconseguiran una sèrie de beneficis molt importants que repercutiran en una optimització dels diferents processos duts a terme dins la organització.
Els principals avantatges d’aquest tipus de formació són:

 • Més qualificació de les persones treballadores.
 • Augment de la competitivitat i productivitat de les treballadores, per tant de l’empresa.
 • Increment del compromís ofert per les persones treballadores.
 • Adquisició de nous coneixements i habilitats.
 • Augment de la motivació, la integració i la satisfacció de les treballadores dins l’empresa.
 • Facilitat d’adaptació als canvis existents en el sector i les noves tecnologies.

Com calcular el crèdit per la formació bonificada del que disposa una empresa?

 

El percentatge aportat a la Seguretat Social en concepte de formació per part d’una persona treballadora és del 0.20% de la seva base de cotització mensual, i l’empresa assumeix un 0.60% de la mateixa.

Un cop coneguda aquesta aportació, l’import destinat per la formació de les treballadores serà el resultat d’aplicar el percentatge de bonificació establert en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat a la quantitat total ingressada per part de l’empresa durant l’any anterior en concepte de quota de formació.

D’aquest manera, els percentatges establerts són els següents:

 • Empreses d’1 a 5 persones treballadores – 420€/empresa/any
 • De 6 a 9 treballadores – 100% de bonificació
 • De 10 a 49 treballadores – 75% de bonificació
 • De 50 a 249 treballadores – 60% de bonificació
 • Més de 250 treballadores – 50% de bonificació

Per tant, cada empresa disposarà d’una crèdit mínim de 420€/any que podrà destinar a la formació professional de les seves treballadores.

Passes a seguir per acollir-se a la formació bonificada

 

 

Si ets una persona treballadora d’una empresa i desitges ampliar els teus coneixements mitjançant la formació bonificada oferta per la FUNDAE, és necessari seguir aquestes passes:

 1. Busca un curs que s’ajusti a les teves necessitats
 2. Comprova el crèdit disponible de la teva empresa. Per realitzar el càlcul cal tenir en compte dos factors:
  • Multiplicar la suma de la casella 501 del TC1 (butlletí de cotització) per 0,7 i dividir el resultat entre 100.
  • Conèixer el percentatge que l’empresa pot bonificar-se depenent de quantes treballadores en disposa (tal com hem especificat anteriorment).
   Després serà necessari multiplicar entre sí els resultats obtinguts d’aquests dos factors per obtenir el crèdit exacte del què disposa l’empresa per accedir a la formació bonificada per a treballadores.
   Si desitges calcular online el teu crèdit disponible, la FUNDAE disposa d’un simulador en la seva pàgina web.
 3. Obtingues el certificat digital de persona jurídica per accedir al sistema telemàtic.
 4. Dóna’t d’alta en l’aplicació telemàtica anomenada Formación programada por las empreses.
 5. Comunica el curs escollit al representant legal de les persones treballadores.
 6. Contacta amb centres de formació perquè t’informin de tots els tràmits necessaris.
 7. Signa, sempre, la teva assistència al curs. Un cop acabada la formació, l’alumne/a haurà d’omplir un qüestionari per avaluar l’actuació del centre de formació.
 8. Recull el certificat expedit per la FUNDAE i el centre de formació.
 9. Posteriorment, l’empresa haurà de bonificar-se mitjançant els TC1 que s’elaboren a final de mes per recuperar el pagament del curs realitzat. Serà necessari presentar la factura del curs de formació i el document entregat per l’entitat organitzadora.

És important destacar que les bonificacions es poden aplicar el mes de finalització de la formació, sempre realitzant els tràmits indicats anteriorment. Tanmateix l’empresa tindrà la possibilitat de bonificar la formació en les assegurances socials fins al 31 de gener de l’any següent a la realització del curs.

Tipus de cursos per la formació de les persones treballadores

 

 

 

Existeix una àmplia veritat de cursos en pràcticament tots els sectors professionals, on les treballadores poden millorar les seves competències i aconseguir un millor rendiment i productivitat en la seva empresa.

Pots consultar els què nosaltres oferim a: https://sefor.drecera.org/formacio/cursos/